Field Area: Determines the area of rectangular, triangular, circular and trapezoidal fields.

Irrigatable Area: The land area that can be irrigated with a given flow of water.

Irrigation Frequency: The maximum interval allowed between irrigations.

Irrigation Run Time: Determine the length of time that an irrigation system must run to apply enough water to replace the water lost to evapotranspiration.

Required Water Pump Horsepower: Estimate the brake horsepower and total power (hp) requirements of the electric motor used to power an irrigation water pump.

System Pumping Requirements: Calculate the system capacity (flow rate) required to meet the demands of a field.

NPSHA: determines the absolute pressure at the pump impeller.

Total Dynamic Head: This calculator finds the pressure required at the pump, and the head that the pump must generate.

Pipe Size Estimate: Determined by measuring the circumference of the pipe with a string or a flexible tape measure.

Pipe Velocity and Diameter: Calculate the velocity of water in a pipe and calculate the diameter of a pipe required for 5 fps pipe velocity.

Pipeline Pressure Loss: Calculates the pressure or friction loss along a given length of pipeline with a specified inside diameter and the minimum pipe size to limit pressure loss to a specified value.

Pressure Loss with Outlets: Calculates friction loss in a pipe with equally spaced outlets and the minimum pipe size for a pipe with equally spaced outlets.

Fitting Pressure Loss: The equivalent feet of pipe to add to the pressure loss equation.

Pipeline Pressure Rating: Calculate the maximum operating pressures at 74 deg F (23 deg C).

Required Maximum Flow Rate: Flow rate onto a specified area to meet the maximum water use rate requirements.

System Capacity: Calculate the system capacity (flow rate) required to meet the demands of a field.

Water Application Rate: Water application rate using the flow rate on an area.

Water Depth: Depth of water applied to a specified area over the specified time span based on the given flow rate onto the field.

Water Hammer: Surge pressure due to a sudden shutting of a valve, or water hitting the end of a pipe.

Water Supply Design: Estimate of the water flow requirements to replace water lost to evapotranspiration.

 

Select a Different Calculator

Tổn hao áp suất trong đường ống

Tính tổn thất áp suất đường ống

Tính toán tổn hao áp suất nước trong đường ống luôn là bài toán khó nhất trong việc tính toán và thiết kế hệ thống tưới. Tính đúng và đủ áp suất đặc biệt quan trong đối với sự chính xác các thông số kỹ thuật, đặc biệt trong hệ thống tưới phun mưa.
Tổn hao áp suất nước trong đường ống phụ thuộc vào các yếu tố: Lưu lượng nước chảy qua đường ống trên một khoảng thời gian nhất định (m3/h hoặc lít/giây); đường kính trong của ống; chiều dài ống dẫn; chất liệu bề mặt trong của ống.

Continue reading

Tính toán chọn cỡ ống tối ưu trong hệ thống tưới

Tính toán vận tốc nước và đường kính ống tối ưu trong hệ thống tưới

Công thức tính vận tốc nước dùng để tính toán tương quan giữa đường kính ống (đường kính trong của ống – Inside diameter ID) và vận tốc nước chảy trong ống.
Tương quan cơ bản: khi lưu lượng nước đi qua ống cố định, đường kính ống lớn thì vận tốc nước nhỏ và ngược lại.

Continue reading