đầu tưới nhỏ giọt rivulis

Các loại đầu tưới nhỏ giọt thương hiệu Rivulis – Israel : Supertif, Katif, E1000,… với các loại lưu lượng tưới khác nhau phù hợp với các nhu cầu tưới khác nhau.