dig home

DIG home. Sản xuất bởi DIG Corp USA, sản phẩm tưới cảnh quan cho gia đình cao cấp bao gồm các bộ tưới nhỏ giọt, các bộ tưới phun mưa, các bộ tưới phun sương; thiết bị hẹn giờ, điều khiển hệ thống tưới.