phụ kiện rivulis

Bao gồm những phụ kiện của thương hiệu thiết bị tưới hàng đầu Israel : Rivulis