tưới bắp

Tuoi nho giot cho cay bap

Tưới nhỏ giọt cho cây bắp (ngô)

Tưới nhỏ giọt cho cây Bắp (ngô)

Tưới nhỏ giọt cho bắp

tuoi nho giot cho cay bap 2
Tưới nhỏ giọt cho cây bắp tại Đồng Nai
Tuoi nho giot cho cay bap
Tưới nhỏ giọt sử dụng dây tưới dọc hàng Greendrip