Kiến thức, thuật ngữ, đơn vị đo lường trong hệ thống tưới, giúp việc hiểu các công thức tính toán và thiết kế hệ thống tưới thuận lợi hơn