Banner Category

Thiết bị tưới nhỏ giọt bao gồm các sản chuyên phụ vụ cho tưới nhỏ giọt cây ăn trái, cây công nghiệp như dây ( ống ) dẫn nước, đầu tưới nhỏ giọt, ống PE, thiết bị lọc, thiết bị châm phân,…

  • Đầu Tưới Nhỏ Giọt

    Đầu Tưới Nhỏ Giọt (8)

  • Ống tưới nhỏ giọt

    Ống tưới nhỏ giọt (16)

  • Phụ kiện tưới nhỏ giọt khác

    Phụ kiện tưới nhỏ giọt khác (16)