Đầu nhỏ giọt China (1)

Phụ kiện ống LDPE 16mm China (9)

Phụ kiện ống LDPE 20mm China (8)

Phụ kiện ống LDPE 25mm China (9)

Phụ kiện ống LDPE 6mm China (6)

Phụ kiện ống nhỏ giọt 17mm China (7)

Phụ kiện tưới China (5)

Thiết bị châm phân China (2)