Quản lý tưới

Công thức tính thời gian tưới

Thời gian tưới

Tính toán thời gian tưới

Công thức tính thời gian tưới để xác định thời gian tưới cần thiết (bao nhiêu giờ) đủ đề bù đắp lại lượng nước bị mất đi do sự thoát hơi nước tự nhiên (evapotranspiration). Thời gian tưới phụ thuộc vào tần suất tưới, nhu cầu nước tưới của từng loại cây trồng, Lượng nước có thể cung cấp của hệ thống tưi (Irrigation Application Rate) và hiệu suất hệ thống tưới (irrigation efficiency).

Công thức tính thời gian tưới này không áp dụng cho các hình thức tưới di chuyển như tưới bằng phương pháp Center Pivot, tưới di chuyển Linear move, hay tưới bằng xe tự cuốn.

Khoảng cách giữa 2 lần tưới (Watering Interval):
Nhu cầu nước tưới:
Lượng nước của hệ thống tưới (cường độ tưới - mm/giờ)
Hiệu suất tưới (Irrigation Efficiency):
Thời gian tưới:
Tóm tắt
Tên bài viết
Công thức tính thời gian tưới
Mô tả
Tính toán thời gian tưới một lần để đủ lượng nước bù đắp cho phần nước mất đi (do bay hơi), đảm bảo duy trì cho sự phát triển của cây trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *