Béc tưới NBA (2)

Lọc NBA (1)

Ống LDPE NBA (1)

Ống nhỏ giọt NBA (3)

Phụ kiện ống LDPE 16mm NBA (5)

Phụ kiện ống LDPE 20mm NBA (6)

Phụ kiện ống LDPE 25mm NBA (3)

Phụ kiện ống LDPE 6mm NBA (2)

Phụ kiện ống nhỏ giọt 17mm NBA (1)

Phụ kiện tưới NBA (5)