Tưới Cảnh Quan

Thiết kế tưới nhỏ giọt cho cảnh quan

Sử dụng công thức này để tính lượng nước sử dụng cho cây dựa vào diện tích, loại cây

Thông số 1: Diện tích (sq.in (in vuông); sq.ft (ft vuông); sq.cm (cm2); sq.m (m2))
Thông số nhập 2: Loại cây (cây cao(trees); cây bụi (shrubs); Cây thấp (Ground cover); hỗn hợp (Mixed);cây cỏ (turf grass)
Thông số nhập 3: Khí hậu: Ẩm lạnh (cool humid); khô lạnh (cool dry); ẩm ấm (warm humid); khô ấm (warm dry); ẩm nóng (hot humid); khô nóng (hot dry)
kết quả trả về: Lưu lượng ( gpd; gpm; gph; lph)
Thông số nhập 4: Lưu lượng mỗi béc tưới ( gph; gpm; gpd; lph; lpm; cu.m/hr (m3/h))
Kết quả trả về: Số lượng béc tưới

Individual Plant Area:
Plant Type:
Climate:
Estimated Water Use Per Plant:
Emitter Flow Rate:
Number of Emitters Per Plant:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *