Quản lý tưới

Tính diện tích tối đa có thể tưới

Diện tích có thể tưới 1 lần

Công thức tính toán diện tích có thể tưới được của một hệ thống tưới dựa trên lưu lượng nước tưới (Công suất hệ thống tưới đơn vị m3/giờ, lít/giây…); nhu cầu nước tưới trên một ngày hoặc tháng (mm/ngày; mm/tháng); thời gian có thể vận hành hệ thống tưới (giờ, ngày). Công thức dựa trên các chỉ số:

  • Lưu lượng nước có thể cung cấp bởi hệ thống tưới (m3/giờ, lít/giây)
  • Nhu cầu nước tưới là lượng nước cần tưới cho cây trồng trong một khoảng thời gian nhất định (thượng là mm/ngày, mm/tháng)
  • Thời gian tưới một ngày: một ngày có thể tưới bao nhiêu giờ (giờ/ngày)
  • Hiệu suất hệ thống tưới (system efficiency) dựa trên hiệu suất tưới (Irrigation Efficiency) tỉ lệ lượng nước được sử dụng hiệu quả trên tổng lượng nước tưới và độ đồng đều (distribution uniformity).
Lưu lượng tối thiểu:
Nhu cầu nước tưới:
Thời gian có thể tưới một ngày:
Hiệu suất:
Diện tích có thể tưới được:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *