Quản lý tưới

Xác định thời gian tưới cho một diện tích và công suất cấp nước cho trước

nhà bè agri

Sử dụng công thức này để tính thời gian cần thiết để hoàn thành dựa trên sự hấp thụ nước, diện tích tưới, và lưu lượng

Thông số 1: Mức hấp thụ nước (in; mm; cm)
Thông số 2: Hiệu suất hệ thống (%)
Thông số 3: Diện tích tưới (mẫu Anh (acre); Hectare (ha); sq.meter (m2))
Thông số 4: Lưu lượng (gpm; gph; lps; lpm; lph)
Kết quả trả về: Thời gian ( hr; min)

Net Water Application:
System Efficiency:
%
Irrigated Area:
Flow Rate:
Set Time:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *