Công thức chung

Cường độ tưới

Lắp đặt hệ thống dây tưới nhỏ giọt

Cường độ tưới

Sử dụng công thức này để tính toán lượng nước tưới (m3/h) được thẩm thấu xuống một diện tích tưới nhất định (m2, ha). Kết quả cho ra thường là mm/giờ (bao nhiêu mm nước thấm xuống trên một giờ), hoặc mm/ngày.

Các đại lượng:

Thông số 1: Diện tích tưới: m2, héc ta
Thông số 2: lưu lượng tưới: m3/giờ
Kết quả trả về: Tốc độ thẩm thấu nước: mm/giờ, mm/ngày.

Diện tích tưới:
Lưu lượng nước tưới:
Cường độ tưới:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *