Tưới phân

Tính nồng độ hóa chất trong hệ thống tưới nhỏ giọt

nhà bè agri
Irrigation Water Flow Rate:
Desired Chemical Concentration:
ppm
Concentration of Chemical in Injected Solution:
Calculated Chemical Injection Rate:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *