Tưới phân

Tính nồng độ hóa chất trong hệ thống tưới nhỏ giọt (quy mô lớn)

Desired Application in mass/area:
Area to be Applied to:
Injected Solution Concentration:
Injection Time:
Calculated Chemical Injection Rate:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *