Một số công thức tính toán, hỗ trợ thiết kế dự án tưới cảnh quan