Lắp đặt hệ thống dây tưới nhỏ giọt

Cường độ tưới

Cường độ tưới (Water Application Rate) hiện tương quan giữa lượng nước tưới trên một đơn vị thời gian áp dụng cho một diện tích nhất định. Đơn vị thường là mm/giờ, mm/ngày. Các đại lượng tương quan thường là lưu lượng nước tưới (m3/h), diện tích tưới (m2, héc ta)

Đọc Tiếp