Áp suất, Tưới Nhỏ Giọt

Tính tổn hao áp suất trên đường ống nhỏ giọt

Tưới nhỏ giọt

Friction Loss from Laterals or Manifolds with Outlets

Flow Rate In The Pipe:
Pipe Inside Diameter:
Number of Outlets:
Pipe Length:
Pipe Material:
Pressure Loss:

Minimum Pipe Diameter Size

Flow Rate In The Pipe:
Maximum Allowable Pressure Loss:
Number of Outlets:
Pipe Length:
Pipe Material:
Minimum Pipe Diameter:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *