Dây tưới nhỏ giọt các cỡ: 6mm, 8mm, 12mm, 26mm, 20mm.
Khoảng cách lỗ 10cm – 15cm – 20cm – 25cm – 30cm – 40cm – 50cm.
Gồm các loại Dây tưới nhỏ giọt rải dọc luống và dây tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc

Show sidebar

Tưới Nhỏ Giọt Rivulis (10)

Tưới nhỏ giọt Seowon (17)

Tưới nhỏ giọt DIG (2)