Danh Mục Ống, Dây Tưới Nhỏ Giọt

Dây tưới nhỏ giọt các cỡ: 6mm, 8mm, 12mm, 26mm, 20mm.
Khoảng cách lỗ 10cm – 15cm – 20cm – 25cm – 30cm – 40cm – 50cm.
Gồm các loại Dây tưới nhỏ giọt rải dọc luống và dây tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc

Tưới Nhỏ Giọt Olympia (1)

Tưới Nhỏ Giọt Rivulis (8)

Tưới nhỏ giọt DIG (2)