tưới phun mưa

Tưới phun mưa là phương pháp tưới sử dụng các đầu tưới phun hạt nước văng ra xa khỏi vòi tưới. Phương pháp tưới phun mưa thường áp dụng cho các loại cây trồng có mật độ dày hoặc bộ rễ phủ kín mặt đất. Hệ thống tưới phun mưa thường gồm máy bơm, hệ thống đường ống tải nước, các béc tưới