Drip Line Rate: Water application rate of drip lines.

Drip Design for Landscapes: Determine how much water to apply to individual plants with drip emitters.

Thiết bị châm phân - bón phân tự động Ez flow

Công thức tính toán tỉ lệ pha trộn phân bón trong hệ thống tưới

Công thức tính toán tỉ lệ pha trộn phân bón trong hệ thống tưới giúp bà con nông dân dễ dàng tính toán một trong các chỉ tiêu: Số lượng phân cần tưới, lượng nước cần tưới, tỉ lệ pha trộn hay thời gian cần tưới.

Continue reading